shutterstock_370390046 (1)

Hoe manage je passie in je werk?

Passie en bewegingsvrijheid in je werk? 
Gedreven door hun passie hebben mensen vaak behoefte aan meer bewegingsvrijheid. Je kunt het als enorm lastig en beperkend ervaren als je niet de kans krijgt om je te ontplooien of je vakgebied verder te onderzoeken. In een tijd waarin budgetten soms krimpen wordt dit des te meer ervaren. Er ontstaat dan een spanningsveld tussen management en vakspecialisten. Het lijkt dan alsof het management op de rem staat terwijl de mensen die zij aansturen juist gas willen geven. Als de spanning verder oploopt vliegen de verwijten, al dan niet tegen elkaar uitgesproken, over en weer en verpest het de werksfeer. Het lijkt dan alsof men niet meer aan dezelfde kant staat en niet dezelfde missie heeft. Toch is dit waarschijnlijk niet zo. Daar kom je alleen achter als je echt met elkaar communiceert, gezamenlijk de mogelijkheden verkent en transparantie creëert.

Passie, Missie en Visie
Missie en visie blijven vaak “saaie’ onderwerpen die binnen bedrijven niet of niet op een gelijke manier worden beleefd. Een gebrekkige communicatie hierover en het niet samen ontwikkelen van een missie en visie zijn hier oorzaak van. Medewerkers krijgen al snel de indruk dat het niet uitmaakt wat zij denken en het proces van het ontwikkelen van een missie en visie speelt zich alleen in de top van een bedrijf af. De gebrekkige communicatie over de besluitvorming doet het vervolgens lijken alsof het vooral ‘window dressing’ is. Zaken als een goede samenwerking en onderlinge verbinding lijken geen serieuze onderwerpen als dit niet door eenieder zo wordt beleefd omdat men niet bij de besluitvorming wordt betrokken. Dat kan een behoorlijke domper op de passie zetten. Natuurlijk enorm jammer als juist de motor waarop mensen goed draaien geen voeding krijgt. Een goede en transparante communicatie waarbij eenieder betrokken wordt bij de besluitvorming kan het tij keren. De angst is vaak dat iedereen moet ‘meebeslissen’ en dat dit te lang duurt en er dan niets van terecht komt. Dit hoeft niet zo te zijn. In een relatie waar transparantie en het gezamenlijk optrekken onderling vertrouwen creëert is het makkelijker om het uiteindelijk besluit aan 1 of meerdere mensen over te laten. Openheid schept meer vertrouwen en verlaagt de behoefte aan controle. Passie, missie en visie worden in een goede relatie met elkaar verbonden.

Passie en Geld
Passie en geld hebben vaak een moeizame relatie met elkaar. Er is meestal geen onuitputtelijk budget en dus is er iemand die dit moet bewaken zodat de passie niet de solvabiliteit en continuïteit in gevaar brengt. Hierdoor ontstaat de dynamiek waardoor managers en de mensen die zij aansturen niet dezelfde missie lijken te delen. Het probleem zit vaak niet alleen in het niet samen ontwikkelen van een missie. Op hoofdlijnen heeft men wel hetzelfde idee. Een goede gezondheidszorg bijvoorbeeld. Het probleem ontstaat vaak nog meer in de niet samen uitgewerkte visie. Hoeveel gezondheidszorg kunnen we ons veroorloven, waar investeren we dan het eerst of het meest in en hoe komen we daar? Als je passie voor je werk hebt is het onbegrijpelijk dat je daarvoor wordt aangenomen maar daar financieel niet (voldoende) in wordt geïnvesteerd. Medewerkers zeggen dan dat het ontbreekt aan visie. Dat is het echter niet. Er is weldegelijk een visie maar omdat deze niet gezamenlijk ontwikkeld is wordt deze niet met elkaar gedeeld. Gezamenlijk bespreken en keuzen maken schept een draagvlak waarbij voor eenieder de missie helder is en men zich, ook al is deze niet voor iedereen optimaal, toch aan de visie committeert. Samen ga je voor het best haalbare!

Met Passie anders Managen
Organisaties zijn vaak nog hiërarchisch georganiseerd. Managen, bewaken, aansturen en koers corrigeren lijken dan vanuit de hiërarchische optiek ook noodzakelijk. Dit kan door mensen met passie als verstikkend worden ervaren. Als je je realiseert dat je hierbinnen keuzen kunt maken kan er weer ruimte in de organisatie ontstaan.  Door anders naar de situatie te kijken wordt het mogelijk verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. ‘Management by exception’ betekent het aangeven van de kaders waarbinnen bewogen kan worden en alleen daar waar nodig bijsturen indien de kaders dreigen te worden overschreden of verantwoordelijkheden onvoldoende in acht worden genomen. Dit vraagt dan wel dat je ook missie en visie met elkaar ontwikkelt en bespreekt zodat de kaders duidelijk kunnen worden. Niet iedereen kan wellicht dezelfde verantwoordelijkheid aan. Dat hoeft niet zozeer met intelligentie te maken te hebben. De reden kan ook liggen in het verschil tussen de al dan niet opgebouwde kennis en ervaring van mensen. Situationeel leiderschap kan hierbij helpen omdat het managers in staat stelt bij te sturen op de wijze die past bij de situatie en het kennis en verantwoordelijkheidsniveau van de persoon. Passie cultiveren betekent mensen op hun eigen niveau positief stimuleren en hen helpen zich verder te ontwikkelen. Daarvoor hebben zij vooral ruimte en een beetje begeleiding en sturing nodig.

Passie vertrouwen
Het wantrouwen bij medewerkers richt zich vaak tegen de ervaren hiërarchie en de managers die hier uitvoerders van zijn omdat zij de rem op wat mogelijk is lijken te zijn. Managers kunnen het idee hebben dat gepassioneerde medewerkers onverantwoordelijk zijn omdat zij meer willen zonder rekening te houden met de kaders waarbinnen gewerkt wordt en deze steeds ter discussie stellen. Het vertrouwen dat het samen werken met een gedeelde missie en visie mogelijk is moet in het begin aan alle kanten en bij iedereen nog groeien. Passie, missie en visie worden in een goede relatie inderdaad met elkaar verbonden, maar aan goede relaties bouwen kost tijd en is een investering in elkaar. Vertrouwen is er niet zomaar en het duurt even als het vertrouwen eerst nog hersteld moet worden. In het begin gaat dat langzaam. Toch is een goede relatie is een voorwaarde om samen vooruit te komen. Het begint met het creëren van transparantie en duidelijkheid in de communicatie. Wellicht zal ook een ander platform moeten worden ontwikkeld dat hier beter in voorziet dan de structuur die een hiërarchie vanuit zijn eigen opzet biedt. Het is een gezamenlijke zoektocht die veel op kan leveren als de betrokkenheid bij elkaar en de commitment aan het gezamenlijk doel groeit. Er is meer mogelijk als je echt de koppen bij elkaar steekt!