Privacyverklaring AVG en Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en de website van Govert van Ginkel en Bridging Spaces. Door de webpagina en deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring AVG 2018
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Govert van Ginkel > Bridging Spaces
gevestigd aan de Vrekenhorst 50,
3905VL Veenendaal,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.govertvanginkel.nl
Vrekenhorst 50
3905VL Veenendaal,
+31 6 21 22 73 51

Govert van Ginkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Govert van Ginkel > Bridging Spaces. Hij is te bereiken via mail@govertvanginkel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Govert van Ginkel > Bridging Spaces verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@govertvanginkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons-gegevens verwerken
Govert van Ginkel > Bridging Spaces verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Govert van Ginkel > Bridging Spaces verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Govert van Ginkel > Bridging Spaces neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Govert van Ginkel > Bridging Spaces bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevens heeft enkel tot doel onze diensten adequaat te kunnen uitvoeren. Zo hebben wij jouw contactgegevens onder meer nodig voor het maken en wijzigen van afspraken, jouw naam en rekeningnummer voor het verzenden van de facturen, etc. We bewaren factuurgegevens voor de door de Belastingdienst verplicht gestelde termijn van 7 jaar.

Heb je toestemming gegeven om via een nieuwsbrief informatie te ontvangen dan wordt deze toestemming bewaard totdat deze wordt ingetrokken.

Aantekeningen gemaakt tijdens mediation, coaching en advisering
Govert van Ginkel > Bridging Spaces maakt soms aantekeningen tijdens een mediation, coaching of ten behoeve van advisering op papier. De inhoud hiervan is vertrouwelijk. Deze aantekeningen worden na afloop van de opdracht vernietigd. Een uitgebracht advies wordt bewaard voor de termijn van 2 jaar. Over de inhoud van de gesprekken wordt aan derden geen enkele mededeling gedaan tenzij je daar zelf een belang bij hebt en er toestemming voor geeft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Govert van Ginkel > Bridging Spaces verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Govert van Ginkel > Bridging Spaces gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy om bezoekersstatistieken bij te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Govert van Ginkel > Bridging Spaces en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Heb je toestemming gegeven voor het toezenden van een nieuwsbrief e.d. dan kun je de toezending daarvan eenvoudig zelf stopzetten door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan de nieuwsbrief: “unsubscribe from this list.”

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@govertvanginkel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Govert van Ginkel > Bridging Spaces wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Govert van Ginkel > Bridging Spaces neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@govertvanginkel.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Govert van Ginkel en Bridging Spaces aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Govert van Ginkel en Bridging Spaces of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Govert van Ginkel en Bridging Spaces. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Govert van Ginkel en Bridging Spaces.

Onder voorbehoud van alle rechten.