Algemene voorwaarden

1. Trainings- en coachingsvoorwaarden Open Inschrijving:

Onder de namen, Bridging Spaces en govertvanginkel.nl is Govert van Ginkel actief als aanbieder van conflictbemiddeling evenals trainingen en coaching op het gebied van communicatie, stress preventie en management, welke o.m. worden aangeboden als trainingen onder de namen Verbindend Communiceren, Effectieve Communicatie en GC & Mediation.

Op wie zijn de voorwaarden van toepassing:
Art. 1. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bridging Spaces en govertvanginkel.nl (hierna te noemen “Govert van Ginkel”) en (de) deelnemer(s) of opdrachtgever(s) (hierna beiden te noemen “deelnemer”) aan trainingen en andere vormen van door Govert van Ginkel aangeboden opleiding, onderwijs, coaching of advisering (kortweg opdracht).
Art. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door Govert van Ginkel zijn bevestigd.
Art. 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer zich per email, via de website of per telefoon aanmeldt, een inschrijvingsformulier invult en de deelname door Govert van Ginkel wordt bevestigd.

Annuleringsvoorwaarden:
Art. 4. Na ontvangst van uw opdracht (aanmelding) voor een training zenden wij u een bevestiging en een factuur. Als deelnemer aan een training heeft u vanaf het moment van aanmelding 14 dagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden. De deelnemer kan deelname aan, of de opdracht voor een training annuleren per aangetekende brief. Annulering per email kan alleen als Govert van Ginkel ontvangst hiervan bevestigd.
Art. 5. Is de 14 dagen bedenktijd reeds verstreken, dan kan de deelnemer deelname aan een groepstraining tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten  (20% van de deelnamekosten).
Art. 6. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag van een groepstraining, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt hij/zij de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
Art. 7. De deelnemer kan zich door een ander laten vervangen mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Art. 8. Indien deelname is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan Govert van Ginkel de deelnemer toestaan op een andere datum aan dezelfde training deel te nemen e.e.a. ter beoordeling van Govert van Ginkel en tegen aanvullende betaling door de deelnemer van 10% van de deelnamekosten.
Art. 9. Govert van Ginkel heeft het recht om  – met duidelijke opgave van redenen – de datum van een training te wijzigen, de training te annuleren of deelname van een deelnemer aan een training te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem aan Govert van Ginkel betaalde bedrag indien de training nog niet is begonnen of pro rato indien de training reeds loopt. Govert van Ginkel heeft het recht om de locatie voor de opdracht te wijzigen zolang dit binnen dezelfde stad valt.
Art. 10. Gemaakte individuele coaching- of trainings-afspraken en/of afspraken voor conflictbemiddeling/mediation kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Betaling:
Art. 11. Govert van Ginkel brengt deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door Govert van Ginkel en in ieder geval voor aanvang van de training. Indien betaling direct bij inschrijving via de website heeft plaatsgevonden ontvangt de deelnemer hiervan een factuur.
In alle overige gevallen van opdracht dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden tenzij anders in de factuur is aangegeven. Gespreide betaling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel. Een deelnemer blijft individueel aansprakelijk voor de kosten van deelname ook al zijn deze op zijn verzoek aan een derde gefactureerd (b.v. een werkgever).
Art. 12. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure of op de website van Govert van Ginkel voor de betreffende training wordt vermeld. Om voor aanbiedingen in aanmerking te komen dienen aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
Art. 13. De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan Govert van Ginkel in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Intellectuele eigendom:
Art. 14. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door Govert van Ginkel uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, syllabi en welke andere in training gebruikte schriftelijke of getoonde materialen dan ook berust bij Govert van Ginkel of zijn licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel zijn video en audio opnamen tijdens de training verboden. Het verstrekken van cursusmateriaal door Govert van Ginkel  aan de deelnemer houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Op alle tijdens een training door Govert van Ginkel of in zijn opdracht gemaakte audio, foto of video-opnamen berust de intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, uitsluitend bij Govert van Ginkel.

Informatieverstrekking:
Art. 15. Alle aan Govert van Ginkel door klanten en/of deelnemers verstrekte informatie is vertrouwelijk. De op de website opgenomen AVG bepalingen worden geacht deel van de overeenkomst met de deelnemer of opdrachtgever uit te maken.

Aansprakelijkheid Govert van Ginkel:
Art. 16. Lid 1: Govert van Ginkel  spant zich in om de gegeven training, advisering en/of conflictbemiddeling naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Lid 2: Govert van Ginkel  staat op  geen enkele wijze in voor en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de deelnemer na de training, advisering of  mediation/ conflictbemiddeling met de opgedane kennis of afspraken doet. Lid 3: Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van Govert van Ginkel , is Govert van Ginkel  niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid ter zake door Govert van Ginkel  is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat. Lid 4: Govert van Ginkel  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of welke andere schade dan ook. Lid 5: Alle eventuele aansprakelijkheid van Govert van Ginkel  is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende training, advisering en/of conflictbemiddeling bij de deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de training door Govert van Ginkel  wordt geannuleerd.

Klachtenregeling:
Art. 17. Op deze overeenkomst is een klachtenregeling van toepassing. Alle bij deze overeenkomst betrokken partijen verbinden zich in eerste aanleg tot overleg en mediation om mogelijke geschillen op te lossen. De uitslag van de mediation is bindend.De regeling kunt u hier downloaden: Klachten Reglement

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Art. 18. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Trainingsvoorwaarden In-Company trainingen, executive coaching & mediation:

 

Govert van Ginkel (tevens opererend onder de bedrijfsnamen Bridging Spaces en govertvanginkel.nl) is actief als trainer, coach, mediator en aanbieder van trainingen en coaching op het gebied van communicatie, stress preventie en management, welke o.m. worden aangeboden als trainingen onder de namen Verbindend Communiceren, GC & mediation, Empathische Vaardigheid en Effectieve Communicatie.

Op wie zijn de voorwaarden van toepassing:
Art. 1. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Govert van Ginkel en de opdrachtgever(s) (kortweg ‘opdrachtgever’) van trainingen en andere vormen van opleiding, onderwijs, mediation (kortweg ‘groepsopdracht’) en individuele coaching, training of intervisie (kortweg ‘opdracht’).
Art. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door Govert van Ginkel zijn bevestigd.
Art. 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een offerte van Govert van Ginkel ondertekent of per email een aanbod/de offerte voor een opdracht of groepsopdracht accepteert.

Annuleringsvoorwaarden:
Art. 4. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een groepsopdracht te annuleren per aangetekende brief of een opdracht per email waarbij het tijdstip van ontvangst bepalend is voor de hier toepasselijke voorwaarden.
Art. 5. De opdrachtgever kan een groepsopdracht tot 2 maanden voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten  (20% van de kosten van de training).
Art. 6. Bij annulering korter dan 2 maanden voor de eerste dag van een groepsopdracht, of als de opdrachtgever na de eerste dag de groepsopdracht beëindigt zonder dat er sprake is van toerekenbare tekortkoming van Govert van Ginkel, betaalt hij/zij de volledige kosten van de training zoals in de offerte/het aanbod is vermeld.
Art. 7. De opdrachtgever kan een deelnemer aan een groepsopdracht door een ander laten vervangen mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opdracht voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Art. 8. Indien het uitvoeren van de groepsopdracht door een reden gelegen aan de zijde van de opdrachtgever is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan Govert van Ginkel de opdrachtgever toestaan op een andere datum de opdracht uit te voeren e.e.a. in overleg met en ter beoordeling van Govert van Ginkel en tegen aanvullende betaling door de opdrachtgever van 10% van de kosten.
Art. 9. Govert van Ginkel heeft het recht om  – met duidelijke opgave van redenen – de groepsopdracht te annuleren of om een deelnemer te weigeren.
Art. 10. Gemaakte individuele coaching-, intervisie of trainingsafspraken (opdracht) kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
Art. 11. Gemaakte afspraken voor een mediation (groepsopdracht) kunnen tot 7 dagen van tevoren worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Betaling:
Art. 12. Govert van Ginkel brengt kosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient deze kosten te voldoen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
Art. 13. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten van deelnemers zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte/het aanbod van Govert van Ginkel voor de betreffende groepsopdracht wordt vermeld.
Art. 14. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Govert van Ginkel in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Intellectuele eigendom:
Art. 15. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door Govert van Ginkel uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, syllabi en welke andere voor een opdracht gebruikte schriftelijke of getoonde materialen dan ook berusten bij Govert van Ginkel of zijn licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel zijn video en audio opnamen tijdens de training verboden. Het verstrekken van cursusmateriaal door Govert van Ginkel  aan de opdrachtgever houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Op alle tijdens een training door Govert van Ginkel of in zijn opdracht gemaakte audio, foto
 of video-opnamen berust de intellectuele eigendom uitsluitend bij Govert van Ginkel.

Informatieverstrekking:
Art. 16. Alle aan Govert van Ginkel door klanten en/of deelnemers verstrekte informatie is vertrouwelijk. De op de website opgenomen AVG bepalingen worden geacht deel van de overeenkomst met de deelnemer of opdrachtgever uit te maken.

Aansprakelijkheid Govert van Ginkel:
Art. 17. Lid 1: Govert van Ginkel spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
Lid 2: Govert van Ginkel staat op  geen enkele wijze in en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de opdrachtgever/deelnemer na  afloop van de opdracht met de opgedane kennis doet.
Lid 3: Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van Govert van Ginkel, is Govert van Ginkel niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door Govert van Ginkel is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat.
Lid 4: Govert van Ginkel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de opdrachtgever of welke andere schade dan ook.
Lid 5: Alle eventuele aansprakelijkheid van Govert van Ginkel is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende training bij de opdrachtgever in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de training door Govert van Ginkel wordt geannuleerd.

Klachtenregeling:
Art. 18. Op deze overeenkomst is een klachtenregeling van toepassing. Alle bij deze overeenkomst betrokken partijen verbinden zich in eerste aanleg tot overleg en mediation om mogelijke geschillen op te lossen. De uitslag van de mediation is bindend. De regeling kunt u hier downloaden: Klachten Reglement

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Art. 19. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.